Dark?
Youngest Son of the NamGung Clan Color
Bookmark
Followed by 56 people
Status Ongoing
Type Manhwa
Posted By
Posted On
Updated On

Youngest Son of the NamGung Clan

Synopsis Youngest Son of the NamGung Clan

อ่าน Youngest Son of the NamGung Clan
นี่คือเรื่องราวของ NamGung DeSo ลูกชายคนสุดท้องของ NamGung Clan!หลังจากสูญเสียตันเถียนของเขาในการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งรองปรมาจารย์ จากนั้นเขาก็เผชิญกับความตายที่ไม่คาดคิดจากที่ไหนเลยและย้อนกลับไปในอดีต…ลูกชายคนสุดท้องของ ตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุด?ชื่อดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ารำคาญเกินไป ปล่อยให้คนอื่นกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดหรืออะไรก็ตาม! อดีตขยะของเผ่าสามารถใช้โอกาสครั้งที่สองในชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้หรือไม่?